Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları

Üniversite Senatosunun 21.02.2012 tarih ve 5 nolu toplantısının 6. maddenin ekidir.

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına başvuru, kabul ve kayıt ile ilgili genel ve özel koşullara ait uygulamaları düzenlemektir.

(2) Bu uygulama esasları; Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

(3) Bu uygulama esasları Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
 2. Enstitü: Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüleri,
 3. Enstitü Kurulu (EK): Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,
 4. Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,
 5. Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimini,
 6. Rektör:  Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
 7. Senato: Gaziantep Üniversite Senatosunu,
 8. TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
 9. ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
 10. EABD: Enstitü Anabilim Dalını,
 11. Üniversite: Gaziantep Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Kabul Koşullarına ilişkin uygulamalar, öğrenci kabulü ve kayıtlar

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

MADDE 3- (1) Lisansüstü programlara, doğrudan ve yatay geçiş yoluyla alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, enstitü anabilim dalı akademik kurulu kararıyla ilgili enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde belirlenir ve enstitüye iletilir. Gerekli durumlarda EYK kontenjanları yeniden düzenleyebilir ve EYK tarafından onaylanan kontenjanlar ilgili birimler tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru ve kabul koşulları, akademik takvime uygun olarak yılda iki defa ilan edilir.

Adaylarda Aranacak Genel Koşullar

MADDE 4- (1)Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, Türk vatandaşı statüsünde başvuru yapabilirler. Bu öğrencilerin tüm işlemleri Türk vatandaşı öğrencilere uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Yüksek lisans programlarına bir lisans diploması olanlar ile lisans eğitimini başarıyla sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Doktora Programlarına Lisans Diplomasıyla başvuracakların lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00( 8/10 veya 80/100) olması gerekir.

(4) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim dallarına hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli (5 yıl) lisans eğitimi yapılan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları ile, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında başvurduğu EABD’da uzmanlık yetkisi kazanmış olanlar yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler; bu adayların lisans not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmışbeş), Tıp Fakültesi mezunlarının ise not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması gerekir.Üniversite Senatosunun 14.08.2012 tarih ve 17 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Başvurular ve Başvuruda İstenen Belgeler

MADDE 5- (1) Bir öğrenci aynı yarıyılda, aynı enstitü veya farklı enstitülerde, birden fazla programa tercih sırası belirterek başvurabilir, programa kayıt hakkı elde ettiği takdirde sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

(2) Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Başvuru Formunu doldurur. Aday aşağıda belirtilen evrakları mülakat sınavında ve/veya kesin kayıt sırasında ibraz etmekle yükümlüdür. Üniversite Senatosunun 18.12.2012 tarih ve 24 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 1. Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge).
 2.  Mezun olduğu/olacağı yüksek öğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgeler.
 3. ALES sonuç belgesi. (Tezli Yüksek Lisansa başvuru yapanlar getireceklerdir.)
 4. İlanda belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi.

 

Adayların Sağlaması Gereken ALES Puanları

MADDE 6- (1) Adayların başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES’den veya uluslar arası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan Tablo 1’de belirtilen puanları almış olmaları gerekir. ALES veya eşdeğeri sınav sonuçlarının geçerlilik süresi Yüksek Öğretim Kurulu kararları doğrultusunda ilanda belirtilir.

Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES Puanları

Fen Bilimleri Enstitüsü programlarında istenen en az ALES puanları

 

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Diplomasıyla doktora

ALES-SAY

55

55

70

Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında istenen en az ALES puanları

Puan Türü/Enstitü Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Diplomasıyla doktora

ALES –EA (Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İktisat-İşletme Üniversite Senatosunun 22.05.2012 tarih ve 12 nolu toplantısında eklenmiştir.Uluslararası Tic.ve Loj., İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, Sosyoloji, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantısında eklenmiştir.)

55

55

70

ALES-SÖZ (Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Eğitimi, Arkeoloji, Tarih, Eğitim Bilimleri, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantısında eklenmiştir.)

55

55

70

ALES-SAY (İlköğretim Matematik Öğretmenliği,  Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantısında eklenmiştir.)

55

55

70

Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarında istenen en az ALES/TUS puanları*

ALES-SAY

55

55

70

ALES-SAY veya EA veya SÖZEL (Beden Eğt. Ve Spor ABD)

55

55

70

TUS (Temel Tıb Bil.)

50

50

50

*Uzmanlık diplomasıyla başvuru yapan adayların da ALES-SAY puanlarını sağlaması gerekir

Eğitim Bilimleri Enstitüsü programlarında istenen en az ALES puanları Üniversite Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 01 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 

ALES-EA (İlköğretim Sınıf Öğretmenliği)

55

 

 

ALES- SÖZEL (Eğitim Bilimleri)

55

55

70

ALES-EA (Eğitim Bil.Rehberlik ve Psikolojik Dan.)

55

 

 

ALES-SÖZEL (İngiliz Dili ve Eğitimi)

55

 

 

ALES-SAYISAL (İlköğretim Matematik Öğretmenliği)

55

 

 

             
 

 

Adayların Sağlaması Gereken Yabancı Dil Puanları

MADDE 7- (1)Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların Tablo 2’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olması gerekir.

MADDE 8- (1) Yüksek lisans programına başvuran(İngiliz Dili ve Eğitimi EABD hariç) ve bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, ancak MADDE 6’da belirtilen dil şartlarını sağlayamayan adaylar Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık sınıfına isterlerse kayıt yaptırabilirler veya 1 yıl süreyle izinli sayılabilirler;

 1. Kayıtlı veya izinli oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde kayıt yaptırarak yüksek lisans öğretimine devam ederler.
 2. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar yüksek lisans programlarına devam ederler.
 3. Yaz okulu dahil bu şartları sağlayamayanlara BEŞİNCİ BÖLÜM'de yer alan hususlar uygulanır.

 (2) Öğretim dili İngilizce olan Doktora Programlarına başvuran (İngiliz Dili ve Eğitimi EABD hariç) ve bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, MADDE 6 da belirtilen dil şartlarını sağlayamayan ancak  ÜDS’den 55 puan almış olan adaylar Üniversite Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programı'na normal ya da ikinci öğretimde öğrenci olarak kayıt yaptırırlar;

 1. Kayıtlı oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde kayıt yaptırarak doktora öğretimine devam ederler.
 2. Hazırlık sınıfını en az 65 başarı notuyla tamamlayanlar doktora programlarına devam ederler.
 3. Yaz okulu dahil bu şartları sağlayamayanlara BEŞİNCİ BÖLÜM'de yer alan hususlar uygulanır.

(3) Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda açılacak İngilizce Hazırlık Programı'na kayıtlar sadece Güz döneminde yapılır.

Tablo 2. Başvuruda istenen en az İngilizce ÜDS puanları

 

Yüksek Lisans

Doktora

Öğretim Dili Türkçe olan EABD

-

55

Öğretim Dili İngilizce olan EABD*

60(ÜDS** veya YYDS***)

65

İngiliz Dili ve Eğitimi EABD

80

80

*Lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan program mezunlarında veya anadili İngilizce olan adaylarda yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.

**ÜDS veya ÜDS’ye eşdeğerliği üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen sınavlardan alınan puanlar kabul edilir.

***Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan sınav.

 

Yabancı Uyruklu Adaylarda Aranan Dil koşulları

MADDE 9- (1) Ülkesinin resmi dili İngilizce olan, yüksek lisansa başvuran adaylardan öğretim dili İngilizce olan programlar için dil şartı aranmaz. Diğer adayların başvuru yaptıkları program için gerekli olan ve MADDE 6-7’de belirtilen dil şartlarını sağlamaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlarına başvuru yapan öğrencilerden bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak başvurduğu program için zorunlu olan en az İngilizce puanı sağlamayan adaylar, kayıt yaptırarak bir yıl izinli sayılır. Bu öğrenciler isterlerse kendi imkanlarıyla üniversitemiz bünyesinde bulunan dil kurslarından birine katılabilirler. Kayıtlı oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde lisansüstü öğrenimlerine başlarlar.

(3) Türkçe Dil şartını sağlayan ve lisans eğitimini İngilizce olarak tamamlayan adaylar kayıt yaptırdıkları takdirde doktora yeterlik sınavı öncesine kadar gerekli olan yabancı dil puanını sağlayarak eğitimlerine devam ederler.

Bu şartı sağlayamayan öğrencilere BEŞİNCİ BÖLÜM'de yer alan esaslar uygulanır.

(4) Tablo 2 de belirtilen ÜDS puanlarına eşdeğerliği bulunmayan uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının eşdeğerliği EK tarafından belirlenir.

MADDE 10- (1) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir;

 1. TÖMER Türkçe dil sınavından en az 60 puan alması.
 2. Türkçe bildiğini belgelemesi.
 3. Anadilinin Türkçe olduğunu belgelemesi.
 4. Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılacak sınavda başarılı olması.
 5. Derslerin İngilizce olarak verildiği Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adaylardan (2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı I. (birinci) yarıyılı başında kayıt yaptıranlardan itibaren) Türkçe dil şartının aranmaması.

(2) Bilimsel başarı düzeyleri programa kabul için yeterli olan, ancak Türkçe dil şartını sağlayamayan adaylar programa kabul edilir ve 1(bir) yıl, dil şartını sağlamak üzere izin verilir. Bu süre içinde dil şartını sağlayan adaylar takip eden dönemde programa kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 11-(1)Tezli Yüksek lisans programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralamaya konulmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Ancak Tezsiz  yüksek lisans müracaatlarında Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından aksi belirtilmedikçe ALES puanının kaldırılarak, Lisans diploması not ortalamasının % 80’i ve Sözlü Sınavın %20 ‘si alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlayarak sıralamaya konulmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır. Üniversite Senatosunun 18.12.2012 tarih ve 24 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirilmesinde;

(i) Adayın lisans notu, not belgesinde 100’lük sistemde yazılmışsa veya 4’lük not sisteminin 100’lük karşılığı gösterilmiş ise değerlendirme 100’lük sistemindeki notlarla yapılır.

(ii) Adayın lisans notu, not belgesinde 4’lük not sisteminin 100’lük sistemde karşılığı yoksa, sadece 4’lük notu varsa, YÖK’ün 100’lük sistemi uygulanır.

(3) Mülakat sınavına giremeyeceğini dilekçe ile bildiren ve mazeretleri ilgili EABD Başkanlığınca kabul edilen adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.

(4) Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 55 olması gerekir.

MADDE 12-(1) Doktora programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, yüksek lisans notunun %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralamaya konulmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

(2) Doktora programlarına başvuruların değerlendirilmesinde;

(i) Adayın yüksek lisans notu, not belgesinde 100’lük sistemde yazılmışsa veya 4’lük not sisteminin 100’lük karşılığı gösterilmiş ise değerlendirme 100’lük sistemindeki notlarla yapılır.

(ii) Adayın yüksek lisans notu , not belgesinde 4’lük not sisteminin 100’lük sistemde karşılığı yoksa, sadece 4’lük notu varsa, YÖK’ün 100’lük sistemi uygulanır.

(3) Lisans diplomasıyla doktora programına başvurularda yüksek lisans notu yerine lisans notu alınır.

(4) Mülakat sınavına giremeyeceğini dilekçe ile bildiren ve mazeretleri ilgili EABD Başkanlığınca kabul edilen adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.

(5) Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 60 olması gerekir.

MADDE 13-(1)  Temel Tıp Bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS Temel Tıp puanı dikkate alınır. Doktora programı için değerlendirmede ALES veya TUS Temel Tıp puanının %50'si, lisans not ortalamasının %40’ı, yüksek lisansı olanların ise lisans not ortalamasının %20’si ile yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %10'u dikkate alınarak, toplam en az 60 (altmış) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(2) Sıralanan puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

Başvuruları Değerlendirmek Üzere Jürilerin Kurulması

MADDE 14- (1) Başvuruları değerlendirmek ve sınavları yapmak üzere, EABD Başkanının önerisi Enstitü Müdürü’nün onayı ile her bir anabilim dalı veya bilim dalı için ayrı ayrı 3 ya da 5 kişilik jüriler kurulur.

(2) Jüri üyeleri öğretim üyelerinden ya da doktoralı öğretim görevlilerinden oluşur.

Yabancı Uyruklu Adayların Başvurularının Değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirmesi; adayların not belgeleri (Transcript) esas alınarak dosyasında bulunan özgeçmişi üzerinden yapılır.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurularını değerlendirmek üzere, EABD Başkanının önerisi Enstitü Müdürü’nün onayı ile her bir anabilim dalı veya bilim dalı için ayrı ayrı 3 ya da 5 kişilik jüriler kurulur.

(3) Programa kabul için yeterli bulunan adaylara kabul yazısı gönderilir.

Kabul ve Kayıt

MADDE 16- (1) Lisansüstü eğitim-öğretimine başlayacak öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.

(2) Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler EABD Başkan’lığınca Enstitüye bildirilir. EYK tarafından karara bağlanan sonuçlar ilan edilir ve öğrenci işleri dairesi başkanlığına iletilir.

(3) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yaptırırlar. Geçerli mazereti olan öğrencilerin kayıtları EABD Başkan’lığının önerisi ve EYK kararıyla belirtilen süreler dışında da yapılabilir.

(4) Lisansüstü eğitiminde kayıt yenileme; öğretim harcı yatırılarak ve ders alma aşamasında ders(ler)e, tez aşamasında ise teze ve uzmanlık alan dersine kayıt yapılarak gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Kimler Başvurabilir

MADDE 17- (1) Adayların daha önce aldıkları eğitimle ilgili bir programa başvurmaları beklenmektedir. Ancak, farklı programlara başvuran adaylar kabul edildiği takdirde, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde bilimsel hazırlık programının uygulanabileceğini göz önüne almalıdır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvurular

MADDE 18- (1) Mühendislik Anabilim Dallarına(Endüstri Mühendisliği ABD hariç) başvuracak adayların Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık, Mimarlık Fakültesi/Bölümü veya ilgili alanlarından mezun olmaları gerekmektedir.

(2) Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalına Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına yalnızca Mühendislik Fakültesi mezunları başvurabilir. Üniversite Senatosunun 06.12.2011 tarih ve 20 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Endüstri Mühendisliği,Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Programı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına dört yıllık fakülte/bölüm mezunları başvurabilir.Üniversite Senatosunun 06.12.2011 tarih ve 20 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(3) Fizik Mühendisliği Anabilim Dalına, Fizik, Matematik ve Fizik Eğitimi Bölümü mezunları da başvurabilir.

(4)Gıda Mühendisliği Anabilim Dalına, Mühendislik Fakültesi/Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin/Bölüm ve ilgili bölümlerinden mezunları başvurabilir.Üniversite Senatosunun 08.05.2012 tarih ve 11 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(5) Biyoloji ve Kimya Bölümlerine dört yıllık fakülte/bölüm mezunları başvurabilir.

(6) Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına, Lisans mezunu olanların kabul edilmesine, Doktora Programına ise Matematik Enstitü Anabilim Dalında Yüksek Lisans mezunlarının kabul edilir. Üniversite Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 01nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

MADDE 19- (1) Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora programlarına başvuracak adayların, Eğitim Bilimleri Alanında lisans/yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.

(2) Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin Sosyal alanlarından mezun olmaları gerekir.

(3) İngiliz Dili ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuracak adayların İngiliz Dili ve Eğitimi, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

(4)İşletme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği gibi mühendislik alanlarından yada en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi veya Yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları gerekir.Üniversite Senatosunun 27.11.2012 tarih ve 23 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(5) Tarih Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların üniversitelerin Tarih bölümünden mezun olmaları gerekir.

(6) İşletme, İktisat, Tarih ve Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

(7) Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir veya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda Rehber öğretmen olarak fiilen çalışıyor olmaları gerekir.

(8) İktisat, Uluslararası Tic.ve Lojistik ve Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ile Eğitim Programları ve Öğretim) Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Üniversite Senatosunun 25.06.2013 tarih ve 13nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(9) Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma  Yüksek Lisans programına başvuracak adaylarınÜniversitelerin 4 yıllık Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir.

(10) İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programına başvurmak isteyen adayların Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümlerinin Sınıf öğretmenliği  lisans derecelerini almış olmaları veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışıp lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

(11) İlköğretim Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programına başvurmak isteyen adayların Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü matematik öğretmenliği/eğitimi; Ortaöğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği; Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümlerinden lisans derecelerine sahip olmaları gerekmektedir.

(12)Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların son beş yıl içinde girdiği Merkezi Yabancı Dil Sınavından (Arapça KPDS, ÜDS veya YDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir.) en az 50 puan  almış olmak gerekir. (Kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içinde belgesini getirmek şartıyla)Üniversite Senatosunun 14.05.2013 tarih ve 10nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(13) İşletme Ana Bilim Dalı Doktora programlarına başvuracak adayların İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak yada en az dört yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi veya Yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Fakülte ve Yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları gerekir.Üniversite Senatosunun 27.11.2012 tarih ve 23nolu toplantısında eklenmiştir.

(14) Sosyoloji  Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak Fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji ve Felsefe bölümlerinden (4 yıllık) mezun olmaları gerekir.Üniversite Senatosunun 25.06.2013 tarih ve 13nolu toplantısında eklenmiştir.

 (15) Tarih Anabilim Dalı Doktora programına başvuracak adayların Tarih Anabilim dalı ve ilgili bilim dalında yüksek lisans yapmış olmaları gerekir. Üniversite Senatosunun 30.07.2013 tarih ve 17nolu toplantısında eklenmiştir.

 

 

(16) İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların fakültelerin Sosyoloji, Antropoloji, Dilbilim, Sanat Tarihi, Tarih, Coğrafya ve Felsefe bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İletişim ve İletişim Bilimleri Fakültelerinden  (4 yıllık) mezun olmaları gerekir.Üniversite Senatosunun 30.07.2013 tarih ve 17nolu toplantısında eklenmiştir.

(17) Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı  Doktora programına lisans diplomasıyla başvuracak adayların eğitimini İlahiyat Fakültesinde tamamlamış olmaları gerekir, Yüksek Lisans diplomasıyla başvuracak adayların  Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.Üniversite Senatosunun 13.05.2014 tarih ve 09nolu toplantısında eklenmiştir.

(18) Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı  yüksek lisans programına başvuracak adayların Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Alanında 4 yıllık lisans eğitimi mezunu olmak, ilgili Fakülte ve Yüksekokulların Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Turist Rehberliği Bölümü, Turizm ve Ticaret Eğitim Fakültesi ya da Turizm Fakültesi mezunu olmaları gerekir . Üniversite Senatosunun 04.06.2014 tarih ve 10 nolu toplantısında eklenmiştir.

(19) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans programına başvuracak adayların;

Alan İçi:  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve dengi fakülteler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme Mühendisliği, İşletme Fakültelerinin tüm bölümlerinden mezun olanlar, Halkla İlişkiler Bölümü mezunları, Polis Okulu ve Harp Okulu mezunları ve Hukuk Fakültesi mezunu olmaları gerekir.

Alan Dışı : Fen Edebiyat, Eğitim , Teknik  Eğitim, İlahiyat, Mühendislik, Tıp ,Sağlık Bilimleri Fakülteleri (Hazırlık Programı uygulanması koşuluyla) mezunu olmaları gerekir. Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

MADDE 20-(1)Anatomi Anabilim Dalı

 Yüksek lisans : Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunları, Hemşirelik Yüksekokulu mezunları başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 14.10.2014 tarih ve 14 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 Doktora : Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olup Anatomi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmış olan mezunlar  başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 14.10.2014 tarih ve 14 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 (2) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Beden Eğitimi Bölümü mezunları başvurabilirler.

(3) Biyofizik Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri mezunları başvurabilirler.

(4) Biyokimya Anabilim Dalı

Yüksek lisans : Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, kimya Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümleri mezunları başvurabilirler.
Doktora : Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmış bir yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre Biyokimya Dalında  kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gereklidir.

(5) Biyoistatistik Anabilim Dalı

Yüksek lisans :  Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Matematik, Biyoloji ve Fizik Bölümleri, Tıp Fakültesi, Mühendis Fakültelerinin Bilgisayar Bölümü Mezunları.İstatistik Bölümü dışındaki mezunlardan programa kabul edilenler Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21/a maddesi uyarınca belirtilen asgari şartlara ilaveten Anabilim Dalının uygun gördüğü ve program içerisinde (Ders Katalogunda) yer alan derslerden en az 4 adet ve en az 12 kredilik ders alır.

(6) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

İmmünoloji yüksek lisans programı : Tıp Fakültesi mezunları.

(7) Farmakoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Doktora :Eczacılık, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nden mezun olup, yüksek lisans diploması olanlarla Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunları doktora programına başvurabilirler.

(8) Fizyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Eczacılık, Veteriner, Diş Hekimliği, Tıp Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık, Deneysel Psikoloji Bölümleri, ve diğer sağlıkla ilgili Fakülte ve dört yıllık Yüksekokullardan mezun olanlar, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları başvurabilirler.

Doktora:Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Fizyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans diploması olanlar. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı  Anabilim dallarından birinde yüksek lisans yapmış olanlar doktora programına başvurabilirler.

(9) Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Bu programa Tıp Fakültesi mezunları ile sağlıkla ilgili Fakültelerin, Yüksekokulların Ebelik ve Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olanlar başvurabilir.

 

 

(10) Hemşirelik Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Halk Sağlığı Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans Programı: Hemşirelik Yüksekokulu,Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunu olma ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olma.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları: Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik/Ebelik Bölümü mezunları başvurabilirler. Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.

(11) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans : Tıp, Diş Hekimliği, Veterine, Eczacılık r Fakülteleri ile Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültes/ Sağlık Yüksekokullarının dört yıllık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Ebelik bölümleri mezunları başvurabilirler.

(12) Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Odyoloji Yüksek lisans programı; Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

Ses, Konuşma ve Lisan Terapisi (Logopedi) Yüksek lisans programı : Tıp Fakültesi, Psikoloji, İşitme Engelliler (4 yıllık) Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu (4 Yıllık), Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ilgili Bölümleri ve ilgili dallarda yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

(13) Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji Bölümü mezunları ve Anabilim Dalı  Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

Doktora :Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru olanlar) mezunları başvurabilir. Üniversite Senatosunun 29.01.2013 tarih ve 02 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(14) Psikiyatri Anabilim Dalı  (Ruh Sağlığına Destek ve Koruma Yüksek Lisans Programı)

Yüksek lisans :Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik (Lisans) Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 06.03.2012 tarih ve 06 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

(15) Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yüksek lisans :Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Matematik ve Fizik Bölümü mezunları, Mühendislik Fakültesi Gıda, Kimya, Su Ürünleri, Genetik Mühendisliği mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora programı: Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat, Eğitim fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Genetik, Genetik Mühendisliği, Tıbbi biyolojik Bilimler bölümü mezunları, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı herhangi bir Anabilim Dalı'ndan  yüksek lisans diploması almış olanlar ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Biyoloji Dallarından birinde yüksek lisans diploması almış olanlar doktora programına başvurabilirler.

(16) Ağız,Diş,ÇeneHast. Cer.Anabilim Dalı

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(17) Ortodonti Anabilim Dalı

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(18) Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doktora programı:Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(19) Periodontoloji Anabilim Dalı
Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(20) Temel Solunum Biyolojisi Yüksek Lisans Programı

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri mezunları, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji ve Genetik bölüm mezunları, Tıbbi Biyolojik Bilimler mezunları.

(21) Endodonti Anabilim Dalı

Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(22) Pedodonti Anabilim Dalı

Doktora programı :Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

(23) Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Radyoterapi Fiziği Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları: Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunları ve Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunları başvuru yapabilir. Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.

(24) Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilm Dalı, Yüksek lisans Programı

Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin İstatistik, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,  bölümleri, Kontrol Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Enformasyon Teknolojileri Programı ve Tıp Fakültesi mezunları başvurabilirler. Üniversite Senatosunun 29.01.2013 tarih ve 02 nolu toplantısında eklenmiştir.

 Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı Başvuru Koşulları: Doktora programına lisans mezunu olarak kabul edilecek öğrencilerde; bilgisayar sistemlerini iyi tanıma, farklı platformlarda algoritma kurma ve programlama tecrübesine sahip olma özellikleri aranacaktır. Bu nedenle, önerilen doktora programına sadece; (i) bilgisayar ve/veya yazılım mühendisliği, (ii) bilişim sistemleri ve teknolojileri, (iii) bilişim sistemleri mühendisliği, (iv) sistem mühendisliği, (v) elektrik-elektronik mühendisliği, (vi) matematik bilgisayar, (vii) enformatik bölümleri lisan mezunları ile (viii) tıp (tıp doktoru),  (ix) diş hekimliği, (x) eczacılık fakültesi mezunları başvurabileceklerdir.

Diğer taraftan, Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji doktora programına (i) biyoenformatik ve bilişimsel biyoloji, (ii) biyoenformatik, (iii) hesaplamalı biyoloji ve biyoenformatik, (iv) biyobilişim ve hesaplamalı biyoloji, (v) bilişim sistemleri, (vi) modelleme ve simülasyon, (vii) yazılım yönetimi, (viii) hesaplamalı bilimler ve mühendislik, (ix) bilgisayar enformatik, (x) tıp bilişimi yüksek lisans derecesine sahip olanlar ile (xi) bilişimsel (hesaplamalı) kimya, bilişimsel (hesaplamalı) fizik, bilişimsel (hesaplamalı) biyoloji alanlarında yüksek lisans tez çalışması yapmış olan ve yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvurabileceklerdir.

Yukarıda ifade edilen bölümlerden mezun olan adaylar önerilen programa, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla başvurabilir. Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları Üniversite Senatosunun 01.07.2014 tarih ve 11 nolu toplantısında eklenmiştir.

MADDE 21- (1) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanlarında Doktora Programına başvuracak adayların, Eğitim Bilimleri Alanında Lisans/yüksek lisans yapmış olmaları gerekir. Lisans diploması ile bütünleşik doktora programına başvuran adayların üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir,

 

 1. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretimi alanlarında Doktora Programına başvuracak adayların, Eğitim Bilimleri Alanında Lisans/yüksek lisans yapmış olmaları gerekir. Lisans diploması ile bütünleşik doktora programına başvuran adayların üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir,

 

 (3) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında Doktora Programına başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışma/Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Psikoloji Programı mezunu olmaları,

 

 (4) Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programına başvuracak adayların, Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği, Matematik Eğitimi, Ortaöğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümlerinden herhangi birinden yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekir,

 (5) Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir,

 

 (6) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi alanlarında Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir,

 

 (7) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanlarında Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık Rehberlik ve Psikolojik Danışma/Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir,

 

 (8) İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği programından lisans derecelerini almış olmaları veya lisans derecesine sahip olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak fiilen çalışıyor olmaları gerekir şartının,

 

 (9) İlköğretim Anabilim Dalı, “Matematik Eğitimi” Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, MF veya TM puan türünden bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir,

 (10) İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, İngiliz Dili ve Eğitimi, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Dili veya Edebiyatı Bölümlerinden mezun olmaları gerekir,

 

 (11) Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Türkçe Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Fen-Edebiyat Türk Dili Edebiyatı Bölümü, Dil Bilimi Bölümlerinden herhangi birinden lisans derecesine sahip olmaları gerekir, Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantısında eklenmiştir.

 

 (12) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir şartının eklenmesine,

 

 (13) Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 

 (14) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 

 (15) Eğitim Bilimleri  Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 

 (16) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Sosyal Hizmetler alanlarından mezun olmaları veya Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı kurum ve kuruluşlarda “Rehber Öğretmen” olarak fiilen çalışıyor olmaları gerekir,

 

 (17) Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 

 (18) Eğitimde ölçme, Değerlendirme ve İstatistik Anabilim Dalı,  Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 

 (19) Hayat Boyu Öğrenme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 (20) Orta Öğretim Sosyal Alanlar A.B.Dalı, Türk Dili Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümünden lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 

 (21) Orta Öğretim Sosyal Alanları A.B.Dalı, Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih  Bölümünden  lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 

 (22) Orta Öğretim Sosyal Alanlar A.B.Dalı, Müzik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Konservatuar bünyesinde bulunan herhangi bir programdan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 

 (23) Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları A.B.Dalı, Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Bölümlerinden bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 (24) Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları A.B.Dalı, Biyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümlerinden bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 

 (25) Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları A.B.Dalı, Fizik Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümlerinden bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

 

 (26) Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları A.B.Dalı, Kimya Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümünden bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir,

(27) Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim Programına başvuracak adayların, Türkçe Öğretmenliği; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Fen Edebiyat Türk Dili Edebiyatı Bölümü, Dil Bilimi Bölümlerinden herhangi birinden lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantısında eklenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tez Tamamlama Süreleri, Danışman Atama Kriterleri, Tez Tamamlama kriterleri, Yeterlik Sınavları, Ortak Programlar

Tez tamamlama süreleri

MADDE 22- (1) Enstitülerde tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler.

(2) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için azami 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami 14 yarıyıldır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en erken sekizinci yarıyılın içinde, lisans derecesi ile kabul edilenler en erken onuncu yarıyılın içinde yönetmelikte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirerek doktora bitirme sınavına girebilirler.

Doktora Yeterlik Sınavı

MADDE 23- (1)Doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının yapılışıyla ilgili usul ve esaslar ilgili EK tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programı yeterlik sınavı

MADDE 24- (1)Normal ve İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı sonunda öğrenci, danışmanının gözetiminde hazırlamış olduğu seminer çalışmasını sunar.

(2) Hazırlamış olduğu seminerin posterini hazırlayarak ilgili enstitüye elektronik dosya olarak iletir.

(3) Bu posterlerin ilgili enstitünün web sayfasında yayınlanır.

Danışman atama kriterleri

MADDE 25- (1)Yüksek lisans tez danışmanları öğretim üye veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Lisansüstü eğitime yeni kayıt olacak öğrencilerin danışmanları ders ekleme-bırakma süresine kadar belirlenir. Tez konuları ise Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre içerisinde belirlenerek tez öneri formu ile enstitüye bildirilir.Üniversite Senatosunun 08.05.2012 tarih ve 11 nolu toplantıda eklenmiştir.Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.  Doktora tezlerinde ikinci tez danışmanının doktora derecesine sahip (araştırma görevlisi hariç) olması gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atama ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Fen bilimleri enstitüsü programlarında doktora tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Doktora öğrencisine danışmanlık yapacak Yardımcı Doçent kadrosundaki öğretim üyelerinin kontenjan talebinde bulunabilmesi için en az bir yüksek lisans öğrencisini mezun etmiş olmasına ve aşağıdaki ölçütlerden en az birini sağlaması gerekir;

 1. SCI veya SCI expanded tarafından taranan dergilerde doktora sonrası yayınlanmış en az 2 adet yayınının bulunması gerekir.
 2. TÜBİTAK, Araştırma Enstitüleri, Avrupa Birliği vb. gibi bilimsel bir kurum ya da kuruluş tarafından desteklenen bir proje tamamlatmış olması gerekir.
 3. Ulusal ya da uluslar arası TÜBİTAK, TÜBA vb. bilimsel ve saygın bir kurum ya da kuruluştan ödül almış olması gerekir.
 4. Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış en az 1 patent sahibi olması gerekir.

Tez Tamamlama Ölçütleri

MADDE 26- (1) İlgili enstitü kurulu tezlerin tamamlanmasıyla ilgili kongre bildirisi, yayın vb. bilimsel kriterler koyabilir.

(2) Derslerin İngilizce olarak verildiği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarında tez çalışmasını tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler tezlerini Türkçe hazırlarlar, eğer gerekiyorsa tezi ek olarak İngilizce hazırlamalıdırlar. Üniversite Senatosunun 04.06.2013 tarih ve 11 nolu toplantıda eklenmiştir.

 

Ulusal ve Uluslar arası ortak programlar

MADDE 27- (1) Ulusal ya da uluslar arası Üniversitelerle birlikte açılan ortak lisansüstü programlarda, derslerin değerlendirilmesi, kredi değerleri, akademik takvim, danışman atama, tez tamamlama ve benzeri tüm hususlarla ilgili usul ve esaslar ilgili yönetmelikler ve anlaşmalar çerçevesinde enstitü kurulunun kararı ve senato onayı ile yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

6111 Sayılı Kanunun 171. Ve 172. Maddeleri İle 2547 Sayılı Kanunun 44. ve 46. Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Ve 173. Madde ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 58. Maddenin Lisansüstü Öğrenciler İçin Uygulanma Esasları

Genel hükümler

MADDE 28- (1)Bu kanundan yararlanarak yeni başvuru yapan öğrencilerin intibakları Enstitü Anabilim Dalı (EABD) kurulu kararıyla ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

MADDE 29- (1)  Bu kanundan yararlanarak yeni başvuru yapan ya da yönetmelikte ve senato esaslarında belirtilen hususlardan dolayı yapılan intibaklar da:

a) Öğrencinin daha önce almış olduğu derslerin hangilerinin programın ders yüküne sayılacağına, hangilerinin yeniden alınması gerektiğine veya yeni dersler alıp almayacağına EABD kurulu karar verir.

b)İlgili programın toplam ders sayısının (Seminer dersi dahil) yarısının bir fazlası kadar dersi programa sayılan öğrencinin azami süresinden bir dönem düşülür.

c) Öğrencinin tez konusu ve danışmanı değiştirilip değiştirilmeyeceğine EABD kurulu karar verir.

MADDE 30- (1) Öğrencinin programa izinli olmaksızın kayıt yaptırmadığı süreler azami süreden sayılır.

(2) İntibakı yeniden yapılarak azami süresi başlatılan öğrenciler yasada belirtilen ilave ücretleri ödeyerek öğrenimlerine devam edebilirler.

Programa kabul edilen ancak dil şartını yerine getiremeyen öğrenciler

MADDE 31- (1) Dil şartını bir yıl içinde sağlayamayan hazırlık öğrencilerine veya dil şartını sağlaması için bir yıl süreyle izin verilen öğrencilere verilecek ilave süreler, lisansüstü programın azami süresine sayılır.

(2) Programa kayıt yaptırarak eğitim öğretimine devam eden, ancak yeterlik sınavından önce yabancı dil şartını (İngilizce) sağlayamayan öğrencilerin intibakları yeniden yapılır.

Bilimsel Hazırlık Öğrencileri

MADDE 32- (1) Bilimsel hazırlık programını bir yıl içinde tamamlayamayan öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden başarılı olana kadar derslere kayıt yaptırırlar, ancak verilen ek süreler lisansüstü programın azami süresine sayılır.

Yüksek Lisans Öğrencileri

MADDE-33 (1) Tezli yüksek lisans programını yönetmelikte belirtilen süre sonunda tamamlayamayan öğrencilerin intibakı yeniden yapılır.

(2) Tezi jüri tarafından kabul edilmeyen veya düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin programa intibakı yeniden yapılır.

(3) Tezinden iki kez üst üste ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan (U notu alan) öğrencilerin programa intibakı yeniden yapılır.

(4) Öğrencinin tez sınavına girebilmesi için son dönem programa kayıtlı olması ve dönem sonunda başarılı notu alması gerekir.

Doktora Öğrencileri

MADDE-34 (1) Doktora programını yönetmelikte belirtilen süre sonunda tamamlayamayan öğrencilerin intibakı yeniden yapılır.

(2) Tezi jüri tarafından kabul edilmeyen veya düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin programa intibakı yeniden yapılır.

(3) Tezinden iki kez üst üste ya da aralıklı olarak üç kez başarısız olan (U notu alan) öğrencilerin programa intibakı yeniden yapılır.

(4) Öğrencinin tez sınavına girebilmesi için son iki dönem programa kayıtlı olması ve dönem sonunda başarılı notu alması gerekir.

(5) Derslerini yönetmelikte belirtilen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin intibakı yeniden yapılır.

(6) Yönetmelikte belirtilen sürelerde yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavını belirtilen sürelerde başaramayan öğrencilerin intibakı yeniden yapılır.

(7) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin intibakı yeniden yapılır.

(8) Doktora yeterlik sonrası alınan dersleri beş dönemde en az CB notu alarak başaramayan öğrencinin intibakı yeniden yapılır.

Yürürlük

MADDE 35- (1) Bu esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce senato tarafından ilgili konularda alınmış olan kararlar yürürlükten kalkar.

(2) Bu esaslar ve yapılan değişiklikler senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.