Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • Yazıtipi boyutunu arttır
 • Varsayılan yazıtipi boyutu
 • Yazıtipi boyutunu azaltır

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrenciler alınacaktır

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ANABİLİM DALINA GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2017-2018 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu öğrenciler alınacaktır.

Başvurular online yapılacaktır.

 

BAŞVURULAR, SINAVLAR ve KAYIT-KABUL İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

 

24.07.2017  

Başvuruların başlaması

24.08.2017  

Son başvuru tarihi (24:00’a kadar)  

Başvuru formları mülakat sınav tarihinde elden ilgili Enstitü Anabilim Dalına teslim edilecektir.

Online olarak sisteme girilen bilgiler ile başvuru formlarındaki bilgilerin uyuşmadığı durumlarda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

29.08.2017

Anabilim Dallarında sınava girecek öğrencilerin listelerinin ilan edilmesi 

06.09.2017

Mülakat sınavı (Saat 09.00’da ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır)

07.09.2017

Sonuçların Enstitüye gönderilmesi

08.09.2017

Sonuçlarının Enstitüsü tarafından ilan edilmesi

11-15.09.2017

Programlara kabul edilen adayların kayıtlarının yapılması

18-19.09.2017

Özel öğrenci kayıtları, cezalı kayıtlar ve ders ekleme çıkarma

 

MÜLAKAT SINAVINDA İSTENEN BELGELER

 1. On-line olarak yapmış olduğunuz başvurunun çıktısı
 2. Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge)
 3. Mezun olduğu/olacağı yüksek öğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belge (Transkript)
 4. ALES sonuç belgesi (Tablo 1)
 5. Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi (Tablo 2)

Özel Öğrenci Başvurularında İstenen Belgeler

 1. Özel Öğrenci Başvuru Formu (F 27) ve 2 adet resim.
 2. Transkript (Not Belgesi)
 • Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez.

ADAYLARDA ARANAN GENEL KOŞULLAR

 1. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans eğitimini sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir.
 2. Doktora programlarına bir yüksek lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans mezuniyet genel not ortalaması 3.00/4.00 (8/10 veya 80/100) olan lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ "LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMLERDE DİPLOMA DENKLİK BELGESİ" KONULU YAZISI 

1.       T.C. Uyruklu ülkemiz vatandaşlarının, yurt dışında bulunup Başkanlığımızca tanınan bir yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerinin ardından ülkemizde lisansüstü seviyede öğrenim görme talebinde bulunması durumunda tüm bölümlerde kendilerinden Diploma Denklik Belgesi istenmesi,

2.       Yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında bulunup Başkanlığımızca tanınan bir yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerinin ardından ülkemizde lisansüstü seviyede öğrenim görme talebinde bulunması durumunda ise;

          a) "Sağlık alanları"nda kendilerinden Diploma Denklik Belgesi istenmesi,

         b) "Sağlık alanları" haricinde kendilerinden daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu'ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istenmesi, Diploma Denklik Belgesi istenmemesi,

        c) Halen lisansüstü programlardakayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerin eğitime devam edebilmesi, ülkemizde diplomalarını kullanmak istemeleri durumunda diplomalarının mevcut mevzuata göre değerlendirilmesi  

uygun görülmüştür.

ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN ALES PUANLARI

Adayların ALES veya Temel Tıp (TUS)’dan Tablo 1 de belirtilen puanları almış olmaları gerekir.

 

Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES* Puanları

(ALES Sonuç Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlilik süresi vardır.)

Puan Türü/Enstitü Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Diplomasıyla doktora

 ALES-SAY

55

55

90

TUS (Temel Tıp Bil.)

50

50

50

ALES-SAY veya EA veya SÖZEL (Beden Eğt. Ve Spor ABD)

55

55

70

*Yüksek Lisans Programından mezun olup Doktora Programına en fazla bir dönem ara vererek başvuran adaylar, Yüksek Lisans Programına başlarken vermiş oldukları ALES sınav sonuçlarını kullanabilirler.

 

 

 

ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN YABANCI DİL PUANLARI

 1. Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.
 2. Doktora Programlarına başvuran adayların en az Tablo 2’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olmaları gerekir.

Tablo 2. Başvuruda istenen en az İngilizce puanları

 

Yüksek Lisans***

Doktora*

Özel Öğrenci***

Öğretim Dili Türkçe olan EABD

-

55

(ÜDS, YDS, YÖKDİL)

-

Öğretim Dili İngilizce olan EABD

60 (ÜDS, YDS veya YYDS**)

65

50 (ÜDS, YDS,YÖKDİL )

*Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen YDS/YÖKDİL eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir.

**Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan muafiyet sınavı.

***Eğitim dili İngilizce olan bölüm mezunlarından dil şartı aranmaz.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR

http://sagbe.gantep.edu.tr/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=18 sayfamızdan incelenebilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak puanın 60’tan düşük olmaması gerekir.
 2. Doktora programına öğrenci kabulünde; temel tıp veya ALES puanının %50’si, sözlü mülakat veya yazılı sınavının veya bilimsel değerlendirmenin %25’i, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamasının %25’i, lisans derecesi ile başvuranların lisans not ortalamasının %25’i değerlendirmeye alınarak hesaplanacak başarı puanının 65’ten düşük olmaması gerekir.
 3. Sözlü mülakat ve/veya yazılı sınavına girmeyen adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır.
 4. Lisansüstü programlarına yerleştirmede adaylar puanlarına göre en yüksekten itibaren başvurduğu bilim/sanat dalı içinde sıralanır. Tek bilim/sanat dalından oluşan enstitü anabilim/anasanat dallarında bu sıralama anabilim/anasanat dalı bazında yapılır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI ve BAŞVURU TARİHLERİ

 1. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.50 olan başarılı bir öğrenci, lisansüstü başvuru süresi içinde istenen belgelerle başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla bir başka lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
 2. Yatay geçiş başvuruları 24.07.2017 ile 24.08.2017 tarihleri arasında istenen belgeler ile ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığına yapılacaktır.
 3. Yatay geçiş için istenen belgeler; lisans diploması, öğrencinin transkripti (not belgesi) ve başvuru dilekçesi.
 4. Yatay geçiş başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır ve sonuçlar enstitünün web sayfasında ilan edilir.
 5. Yatay geçiş için:
 1. Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu dönem itibarıyla kredili derslerden en az dördünü almış, başarmış ve genel not ortalamasının en az 3.50 olması gerekir.
 2. Öğrenci, en erken birinci yarıyıl sonunda, en geç üçüncü yarıyıl başında başvurabilir.
 3. Öğrencilerin yatay geçiş için başvurdukları programın asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.
 4. Doktora/sanatta yeterlik programına başvuru için gerekli olan dil koşulunun sağlanmış olması gerekir.
 5. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin başvuru için gerekli olan belgelerin tamamını ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

KONTENJANLAR

 

 

Yüksek Lisans (T.C)

Doktora (T.C)

Yüksek Lisans (Yab.Uyr.)

Doktora (Yab.Uyr.)

Yüksek Lisans (Yatay Geçiş)

Doktora (Yatay Geçiş)

Protetik Diş Tedavisi A.D.

 

3

 

 

 

 

****Tıbbi Farmakoloji AD.

2

 

 

 

 

 

*Histoloji ve Embriyoloji AD.

4

1

 

 

 

3

*****Beden Eğitimi AD.

10

 

 

 

 

 

**Tıbbi Biyokimya AD

4

8

 

1

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

6

4

4

4

2

2

Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği

6

 

 

 

 

 

Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği

2

 

 

 

 

 

Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği

2

 

 

 

 

 

Hemşirelik Anabilim Dalı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

2

 

 

 

1

 

Hemşirelik Anabilim Dalı

 

18

 

 

 

 

 

***Anatomi Anabilim Dalı

4

2

             1

              1

 

 

Biyofizik Anabilim Dalı

4

 

 

 

 

 

Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı

2

1

 

 

 

 

ADAYLARIN DİKKATİNE

*Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans/doktora eğitimi alacak öğrencilerin her gün anabilim dalında bulunmaları zorunluluğu vardır.

**Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi alacak öğrencilerin ders dışı 2 gün, doktora eğitimi alacak öğrencilerin ders dışı 3 gün anabilim dalı ve laboratuvarda bulunmaları zorunluluğu vardır.

 *** Anatomi Anabilim Dalında yüksek lisans/doktora eğitimi alacak öğrencilerin haftada  2 gün anabilim dalında bulunmaları zorunluluğu vardır.

 **** Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi alacak öğrencilerin haftada  3 gün anabilim dalında bulunmaları zorunluluğu vardır.

***** Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans programına öğrenci alımında yazılı (çoktan seçmeli) sınav sistemi kullanılacak olup, optik okuyucu sistemi ile değerlendirme yapılacaktır.

 NOT: Kabul edilen aday listeleri Enstitümüz internet sayfasında ilan edilecektir

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALLARI BAŞVURU KOŞULLARI

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Doktora programı: Diş Hekimliği Fakültesi mezunları başvurabilir.

 

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans Programı:Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü mezunları, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun göreceği Fakülte ve Bölüm mezunları.

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans Programı: Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri, Tıbbi Biyoloji Bilimler Bölümü, Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakültesi mezunları, Sağlık Yüksekokulları (dört yıllık), Yüksek Hemşirelik ve Ebelik (dört yıllık) mezunları başvurabilirler.

Doktora Programı :Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmış olanlar ile Tıp, Diş Hekimliği Veterinerlik, Eczacılık  (5 yıllık) Fakültelerinin mezunları başvurabilirler. 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

Yüksek lisans programı :Beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile beden eğitimi bölümü mezunları başvurabilirler.

 

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Yüksek lisans programı : Dört yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültesi Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, kimya Bölümü, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi mezunları, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Kimya ve Biyoloji Bölümleri mezunları başvurabilirler.
 

Doktora programı : Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmış bir yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre Biyokimya Dalında  kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gereklidir.

 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Yüksek lisans programı :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi biyoloji Bölümü mezunları ve Anabilim Dalı  Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilirler.

Doktora programı  :Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru olanlar) mezunları başvurabilir. Üniversite Senatosunun 29.01.2013 tarih ve 02 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

Doktora Programı :

Lisans mezunu adayların; Hemşirelikte lisans mezunu olanlar başvurabilirler

 

Yüksek Lisans mezunu adayların; Yüksek lisans eğitimini Hemşirelik Anabilim Dalı veya Hemşirelik Anabilim Dalının herhangi bir yüksek lisans programında tamamlamış olanlar başvurabilirler.

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Psikiyatri Hemşireliği Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Halk Sağlığı Yüksek lisans programı :Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, sağlıkla ilgili dört yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen lisans düzeyinde eğitim almış olanlar başvurabilir.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları: Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik/Ebelik Bölümü mezunları başvurabilirler. Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.

 

ANATOMİ ANABİLİM DALI

 Yüksek lisans programı : Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü mezunları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunları, Hemşirelik Yüksekokulu mezunları başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 14.10.2014 tarih ve 14 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 Doktora programı : Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokullarının Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Hemşirelik Yüksekokulu mezunu olup Anatomi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmış olan mezunlar  başvurabilirler.Üniversite Senatosunun 14.10.2014 tarih ve 14 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 

BİYOFİZİK ANABİLİM DALI

Yüksek lisans programı :Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (4 yıllık), Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri mezunları başvurabilirler.

 

BİYOENFORMATİK VE BİLİŞİMSEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 Yüksek lisans Programı  Fen Fakültesi/Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültelerinin İstatistik, Matematik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Fizik, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,  bölümleri, Kontrol Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Enformasyon Teknolojileri Programı ve Tıp Fakültesi mezunları başvurabilirler. Üniversite Senatosunun 29.01.2013 tarih ve 02 nolu toplantısında eklenmiştir.

 Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı Başvuru Koşulları: Doktora programına lisans mezunu olarak kabul edilecek öğrencilerde; bilgisayar sistemlerini iyi tanıma, farklı platformlarda algoritma kurma ve programlama tecrübesine sahip olma özellikleri aranacaktır. Bu nedenle, önerilen doktora programına sadece; (i) bilgisayar ve/veya yazılım mühendisliği, (ii) bilişim sistemleri ve teknolojileri, (iii) bilişim sistemleri mühendisliği, (iv) sistem mühendisliği, (v) elektrik-elektronik mühendisliği, (vi) matematik bilgisayar, (vii) enformatik bölümleri lisan mezunları ile (viii) tıp (tıp doktoru),  (ix) diş hekimliği, (x) eczacılık fakültesi mezunları başvurabileceklerdir.

Diğer taraftan, Biyoenformatik ve Bilişimsel Biyoloji doktora programına (i) biyoenformatik ve bilişimsel biyoloji, (ii) biyoenformatik, (iii) hesaplamalı biyoloji ve biyoenformatik, (iv) biyobilişim ve hesaplamalı biyoloji, (v) bilişim sistemleri, (vi) modelleme ve simülasyon, (vii) yazılım yönetimi, (viii) hesaplamalı bilimler ve mühendislik, (ix) bilgisayar enformatik, (x) tıp bilişimi yüksek lisans derecesine sahip olanlar ile (xi) bilişimsel (hesaplamalı) kimya, bilişimsel (hesaplamalı) fizik, bilişimsel (hesaplamalı) biyoloji alanlarında yüksek lisans tez çalışması yapmış olan ve yüksek lisans derecesine sahip adaylar başvurabileceklerdir.

Yukarıda ifade edilen bölümlerden mezun olan adaylar önerilen programa, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla başvurabilir. Üniversite Senatosunun 23.12.2014 tarih ve 17 nolu toplantısında eklenmiştir.